YHWH II - Hospodin, Nejvyšší?

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Bohové, Vydáno dne: 25. 11. 2002, Aktualizováno dne: 16. 10. 2016

Hebrejská Bible - Bohové -- YHWH II - Hospodin, Nejvyšší?

    

YHWH  II.

Hospodin, Nejvyšší?

Bůh je v Hebrejské Bibli označován jako Hospodin, Nejvyšší, Bůh, Bůh IzraeleJahve a mnoha dalšími jmény a přívlastky.[4] Jedná se skutečně o jednu jedinou postavu? A pokud bylo bohů více, kdo byl tím nejvyšším?

Napohled kacířská otázka může mít svůj smysl. Již jsme si uvedli, že v některých biblických textech lze nalézt pozůstatky víry ve více bohů. Bible jako taková prosazuje  monoteismus, víru v jediného Boha. Jsou zde však pasáže ukazující na původní henoteismus.[3] Uznávána je existence více bohů, z nichž jeden je považován za nejvyššího. Nejsou různí bohové biblického panteonu mylně slučováni do jediné postavy? 

Mojžíšova píseň, kterou se loučí se světem a oslavuje Boha, obsahuje zajímavý verš:

Bible, Deuteronomium 32:8-9, Český ekumenický překlad (CEP)[1]
     Když Nejvyšší přiděloval pronárodům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů Izraele.
Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob.

Uvedený překlad vychází z masoretského textu, který byl z věroučných důvodů upraven. Původní znění verše však bylo jiné:[3]

     Když Nejvyšší přiděloval pronárodům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu bohů/synů boha.
Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob.

Překlad QBE a ESV: [5] [6]


 

Podívejme se, jak jsou ve verši překládány pojmy označující Boha:

Český překlad Anglický překlad Původní znění Transliterace
Nejvyšší Most High elyon.gif (977 bytes) elyon_.gif (935 bytes)
Hospodin Lord yhwh1.gif (927 bytes) yhwh1_.gif (926 bytes)

Verš blížící se původnímu hebrejskému textu by tedy mohl znít:

     Když Elyón přiděloval pronárodům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů boha.
Yahweho podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob.

Elyon - El, nejvyšší bůh, rozdělil vládu nad národy svým božským synům. Vládu nad izraelským lidem (linie Jákobova) svěřil Yahwemu.

Uvedený verš ukazuje na to, že

Elyon-El-Nejvyšší

a
YHWH-Yahweh-Hospodin

mohou být v některých biblických textech chápáni jako dvě různé postavy.


Klasický monoteistický výklad Bible obě postavy slučuje v jediného, nejvyššího Boha.

 

Michael S. Heiser ve své práci Deuteronomium 32:8 a Synové Boha[2] upozorňuje na zajímavou souvislost s 10. a 11. kapitolou knihy Genesis. V nich je zmíněno celkem 70 národů, Izrael však do počtu zahrnut není. Verše  Deut 32:8 a Gen 10:5, 10:32 spojuje také stejný kořen prd.gif (914 bytes) znamenající rozdělení či oddělení lidstva a národů.
Gen 10 a 11 může popisovat pozadí  Mojžíšova prohlášení z verše Deut 32:8. Izrael samotný je Yahweho podílem, není tedy uveden ve výčtu sedmdesáti ostatních národů.

Nejvyšší Bůh (Elyón/Elión/Eljón) rozdělil lidstvo do několika desítek národů. Každý národ pak přidělil jednomu ze svých synů/bohů. Izraelský lid přidělil Yahwemu.

 

Předchozí - Výslovnost Božího jména

Následující - Válečník YHWH

 


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
[2] Heiser, Michael S. Deuteronomy 32:8 and the Sons of God,
www.facadenovel.com/DT32COOVER.pdf
[3] Henoteismus v Bibli, společenství elóhím: Elóhím II. Mýty a skutečnost [online]. 2006 [cit. 2016-10-16]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006030003
[4] Jména biblického Boha: Bůh Bible II. Mýty a skutečnost [online]. 2004 [cit. 2016-10-16]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2004030006
[5] The Dead Sea Scrools Bible. The Oldest Known Bible Translated for the First Time into English. MARTIN ABEGG, JR., PETER FLINT, AND EUGENE ULRICH. New York: HarperOne 1999
[6] The Holy Bible, English Standard Version (ESV) is adapted from the Revised Standard Version of the Bible, copyright Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the U.S.A.
    

Vytvořeno: 25.11.2002