Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Antikrist, Vydáno dne: 22. 11. 2015, Aktualizováno dne: 29. 11. 2015

Mýty a skutečnost - Armageddon II.

    

Mýty a skutečnost - Armageddon II.

Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon

V poslední knize křesťanské Bible zvané Zjevení Janovo či zkráceně Apokalypsa je uvedeno místo posledního boje mezi dobrem a zlem. Místo nese jméno Armageddon.

Zjevení Janovo

Křesťanská Bible je ukončena knihou Zjevení Janovo. Tato jediná prorocká kniha Nového zákona začíná slovy Αποκάλυψις Ίησου Χριστου, tedy Zjevení Ježíše Krista...


[a]

Odtud nese spis název Zjevení Janovo či Apokalypsa (první řecké slovo αποκάλυψις  - apokalypsis znamená zjevení, odhalení, angl. revelation). Termín apokalypsa dnes označuje i celý literární žánr zaměřený na konec světa, poslední dny. Chápán je také jako synonymum pohromy, katastrofy, konce světa.

Obsah Apokalypsy fascinuje, inspiruje i děsí čtenáře již skoro dva tisíce let. Někteří zde vidí jen dávné historické události, zejména popis římské války proti židům. Mnoho dalších věří, že kniha obsahuje proroctví o konci časů naší civilizace. Některá Janova varování spojují s událostmi charakteristickými právě pro naši dobu: globální oteplování, havárie atomové elektrárny v Černobylu, šíření nemoci AIDS, elektronizace, čipování či boje na Blízkém východě a pokus islamistů dobýt celý svět pod černým praporem. Pokusme se alespoň krátce projít část Janova zjevení a upozornit na možnou spojitost s aktuálními událostmi.

 

Dny apokalypsy - lámání pečetí

Jan popisuje znamení a pohromy, jimiž je dovršen Boží hněv a provázen Boží soud nad člověkem.

Beránek postupně rozlamuje čtyři pečeti knihy a uvolňuje jezdce apokalypsy. Ti hubí čtvrtinu země mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Beránek rozlomil pátou pečeť a přivoláni jsou ti, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.  Při rozlomení šesté pečeti nastalo veliké zemětřesení, Slunce zčernalo a Měsíc zkrvavěl:      
Obr. Krvavý Měsíc a Superúplněk 28.9.2015  [b]
Bible, kniha Zjevení 6:12-17 (CEP)[1]   
A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?
 
Při sedmé pečeti nastalo troubení nebeských polnic. Na zemi začal padat oheň s krví. Země i zeleň jsou sežehnuty, moře se obrátilo v krev. Při třetím zatroubení padla z nebes hvězda zvaná Pelyněk:

Zjevení 8:10-11
Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny.
     
[4] Obr. 26.4. 1986 došlo v Černobylu (Pelyněk) k havárii jaderné elektrárny.[c] 

Po hrůzách šesti polnic je mnoho lidí pobito. Ti, co přežili, se nepoučili, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra... neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.

Znějí další nebeské polnice, nebeské bytosti se utkávají s drakem (ďáblem) a ten je svržen na zem. Slouží mu dravá šelma, která získává moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;  budou před ní klekat všichni obyvatelé země... a jí slouží další šelma:

Zjevení 13:14-18
Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

 

Šelma svede a  ovládne obyvatele země skrze mluvící sochu. Donutí všechny nosit cejch, bez kterého nelze kupovat ani prodávat.

Anděl ohlašuje boží soud. Druhý anděl ohlašuje pád velikého Babylonu.

     
  [6] Obr. Srovnání babylonské věže na obraze (P. Brueghel, 1563) a dnešního sídla EU. Evropská unie prosazuje ničení křesťanských a demokratických základů, oslabování tradiční rodiny a národnostního cítění, genderismus, oslavy sexuálních deviací. Spoutává vše byrokracií a normováním. Naplno otevřela Evropu vlně migrantů a připravila půdu pro výbuchy hněvu a občanskou válku. Naplňuje tak proroctví o hněvu, smilstvu, zmatení jazyků a pádu veliké říše?

Zjevení 14:8-18
Za ním letěl druhý anděl a volal: "Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu."
Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: "Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši."

Andělé pak přinášejí posledních sedm nádob pohrom. Lidé označení znamením dravé šelmy jsou postiženi zhoubnými vředy. Moře se mění v krev a umírá. I řeky a prameny se mění v krev. Slunce spaluje vše svou výhní. V království šelmy nastává tma.
 

Obr. Porovnání výronu sluneční plazmy s velikostí Země. [9] Ze Slunce může být vyvržen oblak plazmy, který by vyvolat na Zemi silnou geomagnetickou bouři s výpadkem elektrické a komunikační sítě. Zvláště ohrožena je Severní Amerika.[d]  
     
Obr. New York Blackout 2003. Slunce vychází nad Manhattanem během výpadku elektrické sítě na severovýchodě USA a v Kanadě. Přes 50 milionů lidí bylo bez elektřiny.[10]
V USA dochází každý rok k výpadkům elektřiny na rozsáhlých územích.[11]

Zjevení 16:2-12
První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem. Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo. Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev...
Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní...
Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma, lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů. Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.

Řeka Eufrat vysychá, aby byla připravena cesta králům od východu k vedení poslední bitvy o záchranu člověka.

Armageddon

Beránek tedy postupně rozlomil čtyři pečeti a na zemi byla uvolněna cesta čtyřem jezdcům apokalypsy. Pátou pečetí byli povoláni ti, kteří zahynuli pro víru v Boha. Po  rozlomení šesté pečeti nastalo zemětřesení, slunce zčernalo a měsíc zkrvavěl. Při sedmé pečeti nastalo troubení nebeských polnic. Na zemi začal padat oheň s krví, země i zeleň  sežehnuta, moře obráceno v krev. Hvězda Pelyněk přinesla další zhoubu. Po boji s anděly byl na zemi svržen drak - ďábel. Začal zde vládnout lidem s pomocí dravé šelmy. Pak nastal boží soud. Andělé přinesli posledních sedm nádob pohrom - přisluhovači šelmy byli postiženi vředy, voda změněna v krev, vše spalováno sluncem a v království šelmy nastala tma. Ani tehdy se ale mnozí lidé neodvrátili od zla.   
Obr. Loď vržená do ulice města Coquimbo vlnou tsunami při zemětřesení v Chile.[8]
V září 2015 zasáhlo stát Chile silné zemětřesení (magnituda 8,3). Přes 1 milión lidí muselo být evakuováno. Zemětřesení pohnulo zdánlivě nepatrně zemskou osou, ale následky změny osy budou veliké.


NKB[3]  Zjevení 16:12-17
Šestý anděl pak vylil svůj koflík na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou [to] duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.
"Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armageddon.
Sedmý anděl pak vylil svůj koflík na ovzduší a z nebeského chrámu vyšel od trůnu mocný hlas: "Stalo se!"

Šestý anděl připravil vysušením Eufratu cestu králům od východu slunce.

Z úst draka-ďábla, šelmy a falešného proroka  vyšli nečistí duchové démonů podobní žábám, aby shromáždili krále země k poslední bitvě. Všichni se pak shromáždili na místě zvaném Armageddon. Nastala poslední bitva.

Pojem Armageddon je v Apokalypse uveden pouze jednou - ve verši Zj 16:16:

Armageddon (Harmagedon)  je symbolické pojmenování místa, kde má podle Apokalypsy dojít k poslední bitvě mezi dobrem a zlem. V čele božích bojovníků zde budou stát králové od východu slunce. Na straně ďábla, jeho šelmy a falešného proroka pak budou démonickými duchy do místa poslední bitvy přivedeni ostatní králové země a celého světa.

Za Armageddon je někdy považováno Megiddo či Jeruzalém. Bitevní pole Megiddo bylo všeobecně známo jako dějiště mnoha bojů Izraelitů v biblických příbězích (viz Soudců 5:19). Ovšem jednoznačně spojit Armageddon s Megidem nelze. Z Janova zjevení pouze víme, že Armageddon má nějakou spojitost s řekou Eufratem, která bude andělem vysušena, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Ovšem pokud sledujeme události posledních let, měsíců i dní, můžeme se pokusit Armageddon lokalizovat. Pokud bychom měli pravdu, znamenalo by to, že žijeme právě nyní ve skutečné apokalypse, v posledních dnech našeho věku a konečná bitva mezi dobrem a zlem již začala.

Předchozí     Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku?
Následující   Armagedon - poslední bitva.

 


[a] Snímek z aplikace BibleWorks. TIS - TIS - Tischendorf NT 8th Edition, NKB - Nová Bible Kralická.
[b] Krvavý Měsíc znamená úplné zatmění Měsíce. Země stojí přesně mezi Sluncem a Lunou. V uvedeném dni nastal navíc tzv. Super úplněk, kdy je nám Luna nejblíže. Podle vizionářů byl tento Krvavý Měsíc zcela výjimečný a předznamenal nedobré události na Zemi.

Často je zmiňována tzv. tetráda, což jsou čtyři zatmění měsíce během dvou let, která mají vyvrcholit nějakou neblahou událostí.

V Hebrejské Bibli psal o zatmění Slunce a Měsíce před posledním soudem např. prorok Joel:

CEP[1]  Joel 3:4
Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy:
krev a oheň a sloupy dýmu.
Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův,
veliký a hrozný.
[c] Černobýl znamená pelyněk. Někteří lidé spojují největší katastrofu jaderné energetiky s verši v Janově zjevení. Po nehodě v jaderné elektrárně se do vzduchu uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval západní částí Sovětského svazu, Východní Evropou a Skandinávií, do celé severní polokoule. Byly těžce kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska, což si vyžádalo evakuaci a přesídlení více než 350 000 lidí.[5]
[d] K zatím nejsilnější zaznamenané sluneční erupci došlo 1.9.1859. Na Zemi nastala geomagnetická bouře, která ve Spojených státech zcela vyřadila telegrafní vedení. Podobná událost dnes by vyvolala rozsáhlé poškození elektrické sítě a komunikačních systémů. Týdny by rozsáhlé oblasti byly bez elektrické energie a komunikací, tedy ve tmě a úplná obnova by trvala léta.
Nejvíce zranitelná je elektrická síť Severní Ameriky. Důvodem je vysoká rozvinutost a rozloha sítě, velice dlouhá vedení rozvodných sítí táhnoucí se daleko na sever s blízkostí severního magnetického pólu Země. Podloží Severní Ameriky je méně vodivé než např. v případě Evropy. Proudy indukované ve vedení v Severní Americe jsou větší a nemají tendenci se uzemňovat.
V březnu 1989 došlo v důsledku geomagnetické bouře k výpadku elektrické sítě v části Kanady. Zranitelnost elektrické sítě se nyní silně zvyšuje zapojováním obnovitelných zdrojů. K rozsáhlým výpadkům elektrické sítě v Severní Americe dochází i vlivem hurikánů či technických závad (téměř každým rokem).

Účinek extrémních slunečních erupcí na Zemi je vždy jen krátkodobý, nárazový v trvání desítek minut. Dlouhodobě na náš život působí sluneční aktivita. Ta nyní klesá ke svému dlouhodobému minimu. To může přinést výrazně studené a sněhové zimy, oslabení tryskového proudění (jet stream) v atmosféře a ještě větší klimatické extrémy na mnoha místech planety, od spalujícího horka až po dramatické záplavy.


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/
[2] Apokalypsa a číslo 666. Mýty a skutečnost [online]. 2005 [cit. 2015-11-22]. Dostupné z: myty.cz/view.php?cisloclanku=2005050003
[3] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou./NKB/ www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.
[4] Wikipedia contributors, 'Chernobyl disaster', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 18 November 2015, 19:23 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chernobyl_disaster&oldid=691270573 > [accessed 22 November 2015]
[5] Přispěvatelé Wikipedie, Černobylská havárie [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2015, Datum poslední revize 10. 11. 2015, 17:32 UTC, [citováno 22. 11. 2015] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cernobylsk%C3%A1_hav%C3%A1rie&oldid=13035180 >
[6] Všichni se sejdeme pod jednou duhou. Prorocké malby a Německo do třetice v hlavní roli? A o čem bude řeč Putina v OSN? Aeronet.cz: AENews [online]. 28.9.2015 [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: aeronet.cz/news/vsichni-se-sejdeme-pod-jednou-duhou-prorocke-malby-a-nemecko-do-tretice-v-hlavni-roli-a-o-cem-bude-rec-putina-v-osn/
[7] Krvavý Měsíc, zatmění Luny. Mýty a skutečnost [online]. 2015 [cit. 2015-11-27]. Dostupné z: myty.cz/view.php?nazevclanku=krvavy-mesic-zatmeni-luny
[8] Chile earthquake: State of emergency declared in Coquimbo as 11 killed and 1 million evacuated. IBTimes Co., Ltd. [online]. 2015 [cit. 2015-11-28]. Dostupné z: www.ibtimes.co.uk/chile-earthquake-state-emergency-declared-coquimbo-11-killed-1-million-evacuated-152019
[9] Slunce nás může uvrhnout do temnoty. Ale spíš Američany, říká fyzik. Technet.cz [online]. 23.dubna2012n. l. [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/michal-svanda-rozhovor-slunecni-boure-dhn-/tec_vesmir.aspx?c=A120417_204526_tec_vesmir_mla
[10] New York City Blackout 2003: Remembering The Power Outage 10 Years Later (PHOTOS). TheHuffingtonPost.com, Inc. [online]. 2013 [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/2013/08/14/new-york-city-blackout-2003-photos-power-outage-10-years_n_3755067.html
[11] Wikipedia contributors, 'List of major power outages', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 24 November 2015, 14:41 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_major_power_outages&oldid=692245461 > [accessed 29 November 2015]
    


Vytvořeno: 22.11.2015