První rady a varování - Pohřbívání

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Antikrist, Vydáno dne: 01. 03. 2017, Aktualizováno dne: 17. 04. 2017 

První rady a varování

Pohřbívání

 

Rady pro příští věk

Náš věk se rychle chýlí ke konci. Lidstvo zašlo příliš daleko do slepé uličky a návrat již zřejmě není možný. Žijeme v období apokalypsy i když si to většina z nás nepřipouští. Na konci snad přežijí alespoň někteří, aby dali šanci pokračování vývoje člověka v rámci nového věku. Věříme, že to budou ti spravedliví, kteří usilují o život v souladu s dílem Stvořitele.

Podle tisíce let uchovávaných znalostí byla byla lidská civilizace mnohokrát zničena, aby měly další generace šanci nastoupit znovu na správnou cestu. V něčem jsme se snad poučili, v mnohém evidentně ne. Kde jsme udělali chybu? Nápověda je skryta v nejstarších náboženských spisech.

   
Obr. Vyhnání Adama a Evy z ráje. Gustave Doré. 1866.[2]

Podle pradávných tradic bylo prvním lidem předáno božími posly několik rad, jak žít zde na zemi. Moudří rady předávali z pokolení na pokolení ústní tradicí. Pak byly zapisovány v prvních textech. Možná lidskou leností či neopatrností, snad vlivem nepřítele člověka, byly rady a varování pozapomenuty. Přes věky věků se dochovaly jen jejich zlomky a smysl byl překroucen. Podívejme se do Hebrejské Bible resp. Starého zákona.

 

V prach/popel se obrátíš

Snad jeden z nejcitovanějších veršů Bible zní většinou při smutných událostech - pohřbech:

CEP[1] Genesis 3:19
     V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."

Slova "prach jsi a v prach se navrátíš"  můžeme slýchat při posledním rozloučení se zesnulým. Pozůstalí jsou upozorňováni na pomíjivost pozemského života.

Také při křesťanských bohoslužbách na Popeleční středu[a], jsou věřící znamenání popelem (tzv. Popelec) se slovy "čiňte pokání a věřte evangeliu" nebo "pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš". Katolický křesťan je takto veden aby zůstal nezávislý na skutečnostech pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým – duchovním. Popel je symbolem pokání a pomíjivosti.[3]
Jaká je však vazba mezi prachem z biblického verše Gn 3:19 a popelem, kterým se uděluje znamení kříže na čelo?

Ve verši Genesis 3:19 se píše o prachu (aPaR):


[b]

Hospodin vyhání Adama a a Evu z rajské zahrady. Adam bude muset pro obživu tvrdě pracovat až do své smrti, kdy se jako prach navrátí zpět zemi. Je zde návaznost na verš Genesis 2:7 z předchozí kapitoly prvé biblické knihy:

CEP Genesis 2:7
     I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

V překladech veršů Genesis 2:7 a 3:19 čteme o prachu země. Prach (aPaR) a popel (ePeR) však mají v Bibli úzkou spojitost. Viz např. verš Genesis 18:27:

CEP Genesis 18:27
     Abraham pokračoval: "Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel:

A dokonce má slovo aPaR někdy přímo význam popela. Viz např. verš Numeri 19:17 ze čtvrté biblické knihy:

Slovo prach - aPaR zde má smysl popela. Stejně tak slovo popel - ePeR má význam nejen popela ale také sypké země rozdrolené na prach:


Obr. Význam slova ePeR (eFeR) dle biblického slovníku WTM. Slovo ePeR může znamenat zemi vysušenou na prach nebo popel.

Jinde v Bibli je např. popisováno, jak si Izraelité sypali prach na hlavu (Jozue 7:6). Dnes říkáme "sypat si popel na hlavu".
O významu a propojení prachu ze země a popela v biblických textech by bylo možné popsat celou knihu. Stručně řečeno, hebrejské pojmy prach ze země (aPaR) a popel (ePeR) mají úzkou spojitost a mohou být i zaměnitelné.

Biblické verše, zmiňující se o zemi, prachu ze země a popelu, jsou ozvěnou prastaré rady dané člověku. Pokud dnes slyšíme na pohřbu slova "prach jsi a v prach se navrátíš", je třeba je chápat  i ve významu "popel jsi a v popel se navrátíš". A asi bude pro mnohé překvapením, že podobně zněla prapůvodní rada či varovánín člověku. Týkala se pohřbívání těl. Rada však neměla nic společného s filosofickým přemítáním o pomíjivostí života ani s poetickou hyperbolou lidského těla stvořeného z "hlíny", které se po smrti vrací zpět do lůna země. Rada byla ryze praktická a její pozdější nedodržování se stalo jednou z prapříčin úpadku našeho světa.

--- pokračování příště ---

 


[a] Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. V roce 2017 byla 1. března, v roce 2018 přijde již 14. února.
[b] Použit sw Bibleworks verze 10.0.4.114. Uvádíme původní hebrejský text (čtěte z leva), jeho přepis a několik českých překladů.

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
[2] The Doré Bible Gallery: The Old Testament. ENTER - Electronic New Testament Educational Resources [online]. [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: http://catholic-resources.org/Art/Dore-OT.htm
[3] Wikipedia contributors, 'Ash Wednesday', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 14 April 2017, 20:03 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ash_Wednesday&oldid=775424856 > [accessed 16 April 2017]

Vytvořeno: 1. 3. 2017