Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy?

Autor: Pavel M <(at)>, Téma: Proroctví, Vydáno dne: 21. 07. 2021, Aktualizováno dne: 25. 07. 2021

Proroctví (Covid)

Mýty a skutečnost - Proroctví

Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy?

Nalezneme v Bibli varování před vakcinací proti COVID-19?
 Je vakcinace lidí znamením šelmy z novozákonní knihy Zjevení?
Varují některá náboženství a duchovní nauky před současným očkováním?

 

Svatý grál nebo znamení šelmy?

Nejdiskutovanějším tématem je od roku 2019 koronavirové onemocnění označované jako COVID-19. Není snad na zemi člověka, který by nebyl nějak omezen touto pandemií. Většina vlád a nadnárodních organizací jako jeden hlas tvrdí, že jedinou skutečnou ochranou proti COVID-19 je vakcinace. Do vakcinace lidí jsou investovány astronomické sumy peněz. Z téměř všech sdělovacích prostředků slyšíme neustále o nutnosti nechat se očkovat. Vakcinace byla dříve nucena zejména starším lidem. Později byli k očkování pobízeny střední generace a dnes je již propaganda cílena na mladé lidi a dokonce děti. Pokud se lidé nechají vakcinovat, jsou jim slibovány peníze i losování o ceny. Očkovaní začínají být všemožně zvýhodňováni a naopak těm neočkovaným je život znepříjemňován. Dalo by se tedy očekávat, že nebude na zemi člověka, který by snad váhal nechat si do těla píchnout některou z oněch tajemných experimentálních látek, vydávaných za moderní svatý grál.

Jenže je tu celá řada zvláštních okolností, a snad právě proto někteří lidé stále vakcinaci odmítají nebo aplespoň váhají. Ukazuje se, že COVID-19 zřejmě není přírodního původu a mnohé svědčí o tom, že je zde zaměňována příčina a následek. Neočkuje se proti covidu, ale covid je tu proto, aby se očkovalo. Jakoby zde přicházely stále nové kmeny koronavirů právě proto, aby bylo možné vakcinovat co nejvíce lidí. Také ten obrovský tlak a všudepřítomná propaganda je mnohým až podezřelá. Stále častěji se začíná diskutovat i o tom, že nám vlády a celosvětové organizace nesdělují pravdu a snaží se leccos utajovat a všemožně nás zastrašovat. Dokonce se objevují názory, že vakcinace může být neúčinná, ba přímo škodlivá, a že se nejedná o pomoc lidstvu ale o jeho genocidu.
Diskuze o smyslu očkování a jeho možných skrytých cílech se vedou nejen v rovině světské, vědecké, materiální ale také v rovině duchovní. Již i některé církevní autority varují, že za očkováním a bojem proti covidu je snaha ovládnout lidstvo a nastolit Nový světový řád. Dokonce se lze setkat s tvrzením, že očkování je apokalyptickým znamením šelmy, jak je popisováno v poslední biblické knize - Janově zjevení.

Další z proroctví

Již dříve jsme uvedli řadu proroctví, která lze chápat jako varování před bojem s covidem a očkováním. Rozebírali jsme několik proroctví věhlasného proroka Nostradama. Upozornili jsme na novodobá varování - agrosymboly (piktogramy v obilí) a uvedli i několik dalších proroctví z vlastních sbírek. Jen zopakujme, že většinu proroctví lze vyložit mnoha způsoby a není jistota, že právě náš výklad je ten správný. [1] [2]

Zmiňme ještě některá další proroctví, která ve světle současných událostí mohou být zajímavá. Možná zde lze nalézt i spojení celosvětové snahy o vakcinaci lidí s apokalyptickým znamením šelmy:

   
Ach běda! Mnozí na dohled věku konce,
 přijímat budou nedočkavě cejch otroctví v řadě,
 pak jejich krev jak smrti zvonce,
 pot páchnoucí čpavě.
A jejich tělo smrduté a v mysli velká zloba,
těm účast odňata,
 již nečeká je nová doba.
 

Překlad ještě není zcela dokončen a může dojít k úpravě textu.

Znamení šelmy

Co to vlastně znamená to znamení šelmy? Křesťanská Bible je ukončena knihou Zjevení Janovo (též Apokalypsa). Texty knihy byly sepsány pravděpodobně mezi roky 92 až 96 n. l. Autor upozorňuje tehdejší maloasijské křesťanské skupiny před chybami a nebezpečími ale většina textů je zaměřena na budoucnost. Prostřednictvím obrazů a symbolů je popisován konec našeho věku, který autor viděl formou božích zjevení.

Šelma vystupuje v knize Zjevení od 13. kapitoly.

Bible, Zjevení Janovo, kap. 13 (NKB)[4]

13:1-8
Tehdy jsem spatřil šelmu vystupující z moře, která měla sedm hlav a deset rohů. Na jejích rozích [bylo] deset korun a na jejích hlavách rouhavé jméno. Ta šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy [byly] jako medvědí a její tlama jako tlama lva. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Spatřil jsem také jednu z jejích hlav jakoby zraněnou k smrti, ale její smrtelná rána se uzdravila. A celá země [šla] v úžasu za tou šelmou a [lidé] se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: "Kdo [je] podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?" A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc působit po čtyřicet dva měsíce.
Otevřela tedy svá ústa, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je; a byla jí dána moc nad každým kmenem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni kdo bydlí na zemi, [každý,] jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.
Má-li někdo uši, ať slyší. Kdokoli vodí do zajetí, do zajetí půjde. Kdokoli zabíjí mečem, musí být mečem zabit. Zde je vytrvalost a věrnost svatých.
Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i ti, kteří na ní bydlí, budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. A dělá veliké divy, takže působí i to, aby z nebe na zem sestupoval oheň před zraky lidí. A svádí obyvatele země těmi divy, které jí bylo dáno dělat před tváří šelmy. Říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. A bylo jí dáno, aby dala ducha tomu obrazu šelmy, aby obraz té šelmy mluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kdo by se obrazu té šelmy neklaněli. A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je [to] číslo člověka. Jeho číslo [je] šest set šedesát šest.

13. kapitolu zde citujeme celou, aby zůstala zřetelná paralela s dnešní dobou. Nežijeme v době přechodu demokracie v totalitní globalismus, kdy vláda a moc v jednotlivých zemích již přestává být určována občany prostřednictvím voleb? Vlády a organizace již zjevně podléhají těm, kdo jsou v pyramidě moci postaveni výše. Lidé stále věří, že ve hře na volby mohou vybírat své zástupce. Ovšem ti vykonávají moc výkonnou i zákonodárnou pod řízením zcela jiných pánů. Jan obrazně popisuje nadvládu draka, jehož moc realizuje na zemi sedmihlavá šelma. Lidé se klanějí draku i šelmě. Nemluví šelma  k lidem  prostřednictvím sdělovacích prostředků hlavního proudu, které dnes mají téměř neomezenou mediální moc? Jan uvádí na scénu ještě druhou šelmu, která vypadá jako Beránek ale mluví jako drak. Ta vykonává moc prvé šelmy: "A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména."

Zde je prvá zmínka o znamení šelmy. Originální řecké slovo CHÁRAGMA znamená cejch, znamení, značku či otisk.      
Obr. Verš Zjevení 13:16 - původní řecký text a dva české překlady.

Slovo cháragma lze také chápat ve smyslu nějakého vtištění, rytiny, leptu. Tedy něčeho, co může např. jehlou, chemickou látkou či jiným způsobem formovat nosič či nositele: 


Obr. Význam řeckého cháragma dle tří novozákonních slovníků.

Zde to začíná být zajímavé. Jak vhodněji označit v řeckém jazyce prvého století vakcinaci, která může způsobit řadu přechodných i trvalých změn v lidském těle prostřednictvím jehly a vpravení určité látky?
Snahou šelmy bude působit, aby co nejvíce lidem bylo dáno chárasma/znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.  Jméno i číslo vyjadřovalo ve starověku charakteristiku určité věci či postavy. Covidové vakcíny mohou údajně měnit i charakter člověka. A i slovo charakter je odvozeno od řeckého cháragma.

Proč na ruce nebo na čele? V Bibli se opakovaně popisuje přání Stvořitele, aby lidé jeho zákony přijali a konali podle nich. Aby se ztotožnili se zázrakem božího stvoření, a obrazně nosili jeho znamení na čele (vnitřní ztotožnění) a na ruce (aby tak i konali). Satan  v podobě draka chce lidstvo svést z boží cesty a začíná znamením na ruce, jakoby mu bylo jedno, zda se s tím člověk vnitřně ztotožní a bude o nesprávných věcech přesvědčen, nebo ne. Jde o to, aby co nejvíce lidí přijalo očkování, ať už si o tom budou myslet cokoliv.

14. kapitola začíná právě božím znamením na čele. Uvádíme pouze úryvky:

Bible, Zjevení Janovo, kap. 14 (NKB)

14:1
A hle, uviděl jsem Beránka stojícího na hoře Sion a s ním sto čtyřicet čtyři tisíc [těch], kteří měli na svých čelech napsané jméno jeho Otce.

14:9-15
A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li [její] znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; a bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. A dým jejich muk bude vystupovat na věky věků. A ti, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí."
Zde je vytrvalost svatých, zde [jsou] ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
Potom jsem uslyšel hlas z nebe, který mi říkal: "Piš: Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu." "Ano," praví Duch, "ať si odpočinou od svých prací; a jejich skutky jdou s nimi."
A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. A z chrámu vyšel jiný anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Přilož svůj srp a žni, neboť přišla tvá hodina sklizně, protože sklizeň země dozrála!"

Budou zde ti, kteří přijali Boží zákony (na svých čelech mají napsáno Boží jméno). A pak zde bude většina těch, kteří se klaní šelmě a jejímu (mediálnímu) obrazu. Ti přijmou znamení šelmy na své čelo nebo ruku.
Lidé se tak rozdělí do dvou táborů. Ti první vytrvají, i když jich bude menšina a mnozí budou i umírat. Ti druzí, kteří budou chtít žít pohodlně, přijmou šelmu duchovně (hlava) či fyzicky (ruka). Nakonec bude seslán konečný hněv boží právě na ně. Nebude to jen další Boží napomenutí a mírné výchovné tresty, bude to trest konečný, neředěné víno Božího hněvu. Srp tehdy započne konečnou sklizeň.

--- pokračování příště ---


[a]  
[b]  
[c]  

[1] Nostradamus a COVID - centurie II.46 a I.16. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2021 [cit. 2021-7-21]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nostradamus-a-covid&cisloclanku=2021010001
[2] COVID - kruhy v obilí (I.). Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2021 [cit. 2021-7-21]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=covid-kruhy-v-obili-i&cisloclanku=2021030003
[3] Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2015 [cit. 2021-7-22]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015110002
[4] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou /NKB/. www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.
[5]  
[6]  
[7]  
[8]  
[9]  
[10]  

Vytvořeno: 21. 7. 2021