Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Mýty a fakta o Sinai :
  "Mýty a fakta-Potvrzuje archeologie bibli? - kde vlastně šli Izrael ... " (Nezvěstná hora Sinaj)
 • Re: foustka?:
  "Máte pravdu, díky za upozornění! Hned opravím." (Václav Havel - český Faust)
 • foustka?:
  ""Představitelem ďábla - svůdce je zde pajdavý provokatér Fous ... " (Václav Havel - český Faust)
 • Re: LXX:
  "...chtělo." (Panna nebo mladá žena?)
 • radiokarbonová analýza:
  "Ta radiokarbonová analýza často blbne. Vychází z předpokladu, že ... " (Jericho)
 • Médo-peršané:
  "Zdarec, prorocké knihy prorockou řečí vyprávějí prorocká vidění ... " (Daniel III - Daniel 7)
 • Hvězdářství

  Hvězdářství - Kassité

  Starověké hvězdářství - Mezopotámie III.

   

  Starověké hvězdářství - Mezopotámie III. (1530 - 1125 př.n.l. )

  Hvězdářství - Kassité


  Vlády nad Babylónií se na čas ujímají Kassité. Hvězdářství zřejmě stagnuje. Dochovaly se hraniční kameny s rytinami - symboly bohů, které mohly mít astrální význam.


   
  Po pádu Starobabylónské říše získali kontrolu nad Babylónií Kassité (cca. 1531 - 1155 př. n. l.). Jejich říše se stává jednou z nových velmocí na Předním východě – vedle říše Mitanni a Chetitů.

  Na severu se Asyřané osvobozují od nadvlády říše Mitanni, na kterou útočí Chetité. Vzniká Středoasyrská říše. Přechodně získává vládu i nad Babylónií. Chetité soupeří s Egyptem.[a]

      
  Obr. Území Babylonské říše za Kassitské dynastie.[3]

  Hraniční kameny Kuduru

  Kameny kuduru (kudurru) pocházejí z období Kasitské dynastie (>1530 př.n.l.). Sloužily jako ochrana a posvátné svědectví vymezující vlastnictví půdy. Bylo do nich vytesáno mnoho symbolů božstev korespondujících s nebeskými tělesy a souhvězdími.

  Níže uvádíme zákres typického hraničního kamene kuduru (1350-1000 př.n.l.):

  Tabulka některých vybraných symbolů[1]:
   
  Číslo Symbol Nebeské těleso Bůh
  1. 4-cípá hvězda Slunce Šamaš
  2. srpek Měsíc Sín
  3. 8-cípá hvězda Venuše Ištar
  8. drak, kopí Jupiter Marduk
  9. drak, klín, cihly Merkur Nabú
  10. hlava levharda Mars Nergal
  11. hlava supa Saturn? Zababa
  12. sedící pták Saturn? Šukamuna, Ninurta?
  14. Býk, blesk Býk Adad
  19. kráčející pták Orion Papsukal 
      
  Obr. Zákres hraničního kamene z Kasitského období. [1]

  Kamenů kuduru bylo nalezeno již více než sto, většina však pouze jako fragmenty. J. Rogers vybral 24 ucelených kamenů a vytvořil následující přehled symboliky (číslo symbolu, symbol, přiřazené božstvo a nebeské těleso či souhvězdí):[1]

  Symboly na hraničních kamenech jsou ve zřejmé spojitosti se souhvězdími zvířetníku: Býk, Lev, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a snad i Panna a Beran. Jiné symboly se mohly stát předobrazem Ryb a Blíženců.  Starobabylónské náboženské symboly již byly vztaženy k nebeským tělesům a souhvězdím.

  Symboly na kamenech kuduru lze dělit do několika skupin:

  Nejvyšší boží trojice

  Bohové Šamaš, Sín a Ištar již nejsou zobrazováni jako postavy ale jako symboly  Slunce, Měsíce a Venuše. Symboly bývají umístěny na kamenech nejvýše.

  Tři svatyně - tři cesty

  Tři "domečky", symboly příbytků prvotních bohů, představovaly tři oblasti na nebi.
  Na kuduru byly často znázorněny 3 svatyně. V prvních třech svatyních dleli bohové Anu, Enlil a Ea. Babyloňané rozdělili nebeskou klenbu do tří oblastí nazvaných podle těchto bohů. Severní oblast je Cesta Enlilova. Oblast rovníku a většina pásu zodiaku je Cesta Anuova. Jižní oblast je Cesta Eova.[b]     
  Obr. Kudurru - detail se čtyřmi svatyněmi.
  978 - 943  př.n.l. [2]

  Někdy byla zobrazena i 4. svatyně bohyně matky Ninchursag (Ninmah).

   

  Toulavé ovce - planety 

  Ištar/Venuše již byla zmíněna výše, symbolem byla osmicípá hvězda. Další planety byly většinou spojeny s šesti symboly: rýčem, klínem, levhartí hlavou, supí hlavou, ptákem a dvojitou lví hlavou:

  Marduk, hlavní babylonský bůh.  Symbol - svislý rýč podobný kopí, svatyně s drakem. Planeta - Jupiter.    
  Nabú, bůh písařů a moudrosti. Symbol - svatyně s klínem (nástrojem k psaní), klín, cihly. Planeta - Merkur.  
  Nergal, bůh podsvětí a nemocí. Symbol -  levhardí  hlava. Planeta - Mars.

   
   
  Zababa, bůh války.  Zobrazován blízko Nergala. Symbol - supí či orlí hlava. Souhvězdí Orla a snad Saturn?  
  Ninurta, bůh války a zemědělství. Symbol - pták na bidélku, někdy dvojitá lví hlava. Občas spojován Ningirsu nebo Zababou. Planeta - Saturn, někdy Merkur.  
  Někdy byla symbolem Ninurty hlavice se dvěmi lvími hlavami.  

   

  Symbolika zvířetníku

  Osm ze symbolů na kamenech kuduru zřejmě mají vazbu na symboliku pozdějších souhvězdí zvířetníku: Býk/Adad, Lev/pes Guly, Štír/Išhara, Vodnář/Ea(oltář), Kozoroh/Ea(kozo-ryba), Rak/Anu(oltář), Střelec, Panna.

  Na kamenech kuduru však nejsou znázorňována zvířetníková souhvězdí jako taková ve smyslu jejich posloupnosti v pásu zodiaku. Přímý vztah k souhvězdím není jednoznačně prokázán.
   

  Adad, bůh bouří. Symbol - vidlice blesku, někdy posazena na býku. Zobrazován v sousedství planetárních bohů. Občas jako lidská postava na býkovi. Snad souhvězdí Býka.  
  Gula, bohyně léčení. Symbol - pes či ženská postava se psem. Pes se možná vztahuje k souhvězdí Lva.  
  Išhara. Symbol - štír, škorpión. Zřejmě souhvězdí Štíra.  
  Ea byl kromě symbolu svatyně (viz.výše) někdy zobrazován jako lidská postava vylévající dva prameny vody. Snad souhvězdí Vodnáře.  
  Ea byl zobrazován také jako kozo-ryba s holí s beraní hlavicí nebo jako hrdlička. Předobraz souhvězdí Kozoroha.
   
   
  Anu. Jeho svatyně (viz.výše) byla vztažena později k symbolu Raka reprezentujícímu kus nebeské oblohy v protiváze ke kozo-rybě Kozorohu.
   
       
  Kentaur (člověk-kůň) s lukem. Chiméra - trup koně, dva ocasy koňský a štíří, křídla, dvě hlavy - jedna levhardí jako Nergal. Předobraz souhvězdí Střelce.  
  Šala, bohyně zemědělství. Symbol - obilný klas. Někdy jako lidská postava držící klas. Předobraz souhvězdí Panny.    

  Další symboly

  Na některých hraničních kamenech se dochovaly další postavy a symboly včetně chimér (lví démon s dýkou, člověk-býk, člověk-kůň, štír-člověk-pták, okřídlený lev, okřídlený přízrak se dvěma spirálami místo nohou). Znázorňovaly zřejmě různá stará božstva plodnosti či zvířecí démony. Některé z chimér se staly později předlohou pro souhvězdí zvířetníku (viz. výše). Většina symbolů však byla opouštěna a na kamenech se vyskytují ojediněle. Vybíráme několik dalších symbolů, které mohly mít i astrální význam:

  Nirah ? Had. Často rámoval či uzavíral celou kompozici. Někdy představoval Mléčnou dráhu či snad souhvězdí Hydry.  
  Papsukal, božský posel. Symbol - kráčející pták. Souhvězdí Orion.  

  Propojení symboliky hraničních kamenů s nebeskými tělesy a souhvězdími je pravděpodobné, není však dosud jednoznačně prokázáno. Teprve na hraničních kamenech z pozdějšího období se dochovaly symboly s jednoznačně astrálním významem (symbol šípu -Sírius)[c] či sedm hvězd - Plejády z období Asýrie).

  V roce 1155 př.n.l. vyplenili Babylon Elamité.  Místní panovník Nabukadnezar I. se vzbouří moci Kassitů (1128 př.n.l.) a vytlačuje Elamské nájezdníky. Babylón může začít opět vzkvétat.

   

  Předchozí článek - Starověké hvězdářství - Mezopotámie II. (stará Babylónie)

  Následující článek - Starověké hvězdářství - Mezopotámie IV. (střední Babylónie)


  [a] Kultury Babylónie:

  - Starobabylónské období (>1830 př. n. l.)
  - Kassité (>1530 př. n. l.)
  - Střední Babylón (>1125 př. n. l.)
  - Asýrie (>729 př. n. l.)
  - Novobabylónské období (Chaldejci) (>612 př. n. l.)
  - Persie (>539 př. n. l.)
   

  [b]

  Hranice Cest Anua, Enlila a Ea se udává různě. Někdy 17° severně a 17° jižně od nebeského rovníku, jindy např. 13° severně a 11° jižně či 15° na obě strany. Celkem byl tedy střední pás Anua široký zhruba 24 až 34°.
  Někteří badatelé tvrdí, že Cesty představovaly pouze vodorovné pásy nad východním a západním obzorem.
    

  [c] Šípem mířil Orión, luk utvářely zadní hvězdy Velkého psa a Lodní zádě. Zřejmě pozůstatek dnes neznámého velkého souhvězdí s postavou lukostřelce.

  [1] Rogers John. Origins of the ancient constellations: I. The Mesopotamian traditions. british Astronomical Association. 108. 1998.
  [2] Hraniční kámen (Boundary stone) - kudurru, Sippar, jižní Irák
  The British Museum, Museum Number: ME 90835
  [citováno 15.02.2010] < http://www.britishmuseum.org >
  [3] Přispěvatelé Wikipedie, Kassité [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2010, Datum poslední revize 24. 01. 2010, 10:04 UTC, [citováno 1. 04. 2010] < http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kassit%C3%A9&oldid=4859589>

  Vytvořeno: 14.02.2010


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 16. 02. 2010 | Aktualizováno: 07. 04. 2010 | 23256 přečtení | Počet komentářů: 29 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.