Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Biblická proroctví

  Bileám

  Bible-proroctví -- Bileám

  Biblická proroctví

  Bileám

  Velice zajímavé proroctví měl vyslovil věštec Bileám (Balaám). Hovoří o osudech mnohých říší, které v době proroctví snad ještě neměly ani existovat. Jsou vysloveny předpovědi, které se skutečně vyplnily. A i sama postava věstce Bileáma je Biblí podávána velice kontroverzně. Bileám plní příkazy Yahweho, přitom je však v jiných biblických textech líčen jako prototyp ziskuchtivého a proradného věštce.

  Bileám byl podle Bible proslulý nehebrejský kněz a věštec z doby, kdy Izraelci po odchodu z Egypta zabírali nové země. Jejich nepřítel, moábský král, si proroka přizval, aby proklel postupující Izraelce. Pokaždé, když se ke kletbě schylovalo a připravovalo se místo s příslušnými rituály, se Bileámovi zjevil Yahweh a varoval ho, aby se neopovažoval seslat kletbu na jeho vyvolený národ. Nakonec Bileám vyslovil proroctví ve prospěch Izraelců, vnuknuté Yahwem. Bileám žehná Jákobovu rodu, prorokuje válečné úspěchy Izraelcům a zároveň předpovídá osudy některých světových říší.

  Proroctví

  Bileám vyslovuje toto proroctví:

  CEP[1]  Numeri  24:17-24

       Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Protkne spánky Moába, témě všech Šétovců.
  Bude podroben i Edóm, podroben bude Seír, Jákobovi nepřátelé. Izrael si povede zdatně. Panovat bude ten, jenž vzejde z Jákoba, a zahubí toho, kdo vyvázne z města."
  Když uviděl Amáleka, pronesl svou průpověď: "Amálek je prvotina pronárodů, ale skončí v záhubě."
  Když uviděl Kénijce, pronesl svou průpověď: "Tvé sídlo je mohutné, tvé hnízdo leží na skalisku, stejně však přijde vniveč, Kajine, jen co tě Ašúr odvede do zajetí!"
  Pak pronesl svou průpověď: "Běda! Kdo zůstane naživu, až to Bůh vykoná?
  Loďstvo od kitejských břehů pokoří Ašúra, pokoří Ebera. Ale v záhubě skončí i ono."

   

  Na pozoruhodné proroctví upozorňuje také Zecharia Sitchin ve své knize
  Kosmický kód[2]str.181 :
        Mezi národy odsouzené k zániku figurují kupodivu i Asyřané, po nichž v době odchodu z Egypta nebylo v Kanaánu ani vidu, ani slechu a jejichž králové až za mnoho staletí ohrožovali izraelská království, která měla teprve vzniknout.

  Nalezli jsme tedy proroctví, které se skutečně vyplnilo? Sitchin řadí proroctví do doby po exodu Izraelitů z Egypta, tedy 15. či 14. století př.n.l. (podle Sitchina došlo k odchodu z Egypta v roce 1450 resp.1433 př.n.l. [2]str.137

  O Asýrii máme historické zmínky od konce 20 století př.n.l. Rozvíjela se v 19. stol. a na začátku 18. stol. př. n. l. za vlády Šamši Adada I., současníka Chammurapiho. Asi v polovině 17. stol. př. n. l. ztratila Asýrie samostatnost, později se stala součástí státu Mitanni. Teprve ve 14. stol. př. n. l. se postupně konsolidovala a vymaňovala z vlivu oslabeného Mitanni a Babylónie. Vzestup Asýrie nastal v 1. polovině 1. tis. př. n. l., kdy její území zasahovalo do Malé Asie, Sýrie, Palestiny a severozápadního Íránu. Největší rozsah měla říše za Assarhaddona, který načas připojil i Egypt. Jeho nástupci (např. Aššurbanipal) však získaná území postupně ztráceli. 612 př. n. l. podlehlo hlavní město Ninive náporu Médů a Babylóňanů, 609 př. n. l. zbytky asyrského vojska vedeného Aššuruballitem přemoženy v Charránu Babylóňany.[3]

  Asýrie začala ohrožovat Izrael zhruba od 9.stol.př.n.l. a v roce 722 př.n.l. jej oficiálně obsadila. Roku 609 př.n.l. však byla i Asýrie poražena.

  Znamená to tedy, že prorok Bileám předpověděl konkrétní historické události s předstihem několika staletí, jak o tom píše i Zecharia Sitchin?

   

   

  Sitchin považuje biblický odchod Izraelitů z Egypta za historický fakt. K této události však zřejmě nikdy nedošlo. Rozhodně ne v takovém měřítku, jak jej popisuje Hebrejská Bible. Podrobnosti uvádíme v článku Exodus.

  Kdy tedy bylo proroctví skutečně napsáno? Tóra, do které patří i kniha Numeri s příběhem o Bileámovi, byla  podle křesťanské tradice sepsána někdy v 15.století př.n.l. Dnes je však již tento názor překonán výsledky biblické vědy. Nejstarší prameny textů mohou pocházet z 10. či 9.století. Jiné prameny jsou však mnohem mladší a k redakci a úpravě textů došlo až v době po babylonském zajetí, tedy po roce 538 př.n.l.

  O tom, kdo a kdy napsal Tóru se stále vedou polemiky. Stále více biblistů však posouvá dobu vzniku pěti Mojžíšových knih do období babylónského zajetí Židů (586 -538 př.n.l.) či do doby poexilní. Příběh o Bileámovi tedy mohl být sepsán až po roce 609 př.n.l., tedy po porážce Asýrie. Na biblickém textu tedy nemusí být nic zázračného a nevysvětlitelného. Jedná se o další pseudoproroctví předpovídající události, které se ve skutečnosti již přihodily.

  Bůh a Bileám

  V příběhu hraje podivnou úlohu Bůh - Yahweh. Moábský král Balák zve Bileáma, aby jej navštívil a proklel izraelský lid. Prorok se nejprve obrací na Yahweho, který mu však cestu ke králi zakazuje.

  CEP Numeri  22:12-13

       Bůh však Bileámovi poručil: "Nepůjdeš s nimi a neprokleješ ten lid, neboť je požehnaný!" Ráno Bileám vstal a řekl Balákovým velmožům: "Jděte do své země. Hospodin odmítl pustit mě s vámi."

  Král se však nevzdává a k Bileámovi opět posílá své služebníky s pozváním.

  CEP Numeri  22:18-22

       Bileám však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dal dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a učinit cokoli, ať malého nebo velkého. Přesto prosím zůstaňte zde i této noci, ať zvím, co bude Hospodin dále se mnou mluvit."
  V noci přišel Bůh k Bileámovi a řekl mu: "Když ti muži tě přišli pozvat, jdi s nimi. Ale budeš dělat jenom to, co ti poručím."
  Bileám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a jel s moábskými velmoži. Vzplanul Bůh hněvem, že jede, a Hospodinův posel se mu postavil do cesty jako protivník...

  Yahweh tedy nejprve zakazuje Bileámovi odejít věštit ke králi Balákovi. Pak však mění své rozhodnutí a přikazuje prorokovi jet s posly. Bileám to učiní, vyslouží si však Yahweho hněv. 

  ... pokračování příště ...

   

   

   

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
   
  [2] Sitchin, Zecharia. 1998. Kosmický kód. Praha. 2001
   
  [3] DIDEROT s.r.o. 2002. Encyklopedie Diderot 2000 na CD ROM, Praha 1999
  [4] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad - poznámka "u" k verši Da8:9.
  [5]  
  [6]  
  [7]  
  [8]  
  [9]  
  [10]  
  [11]  

  Aktualizováno: 05.12.05


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 12. 05. 2005 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 28794 přečtení | Počet komentářů: 44 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.